Informatie voor groep 1 en 2

De hieronder vermelde informatie is specifiek gericht op de groepen 1 en 2. Wij verzoeken u ook de 'algemene informatie' door te nemen, hier links onder de link 'algemeen'

 

Leerkrachten van de groepen 1 / 2 voor schooljaar 2015-2016:

alt

Marjan van Reenen

groep 1/2-1 

alt

Marianne Nuijten

groep 1/2-2 

Miriam de Moel 

groep 1-2/2

alt

Carla van Kaam

groep 1/2-3 

alt

Lonneke Lucassen

groep 1/2-4 

Binnen komen

Kinderen van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.30 uur rustig naar de klas. Om 8.40 uur en 13.25 uur gaat de eerste bel.

Vooral de nieuwe kinderen vinden het in het begin fijn om samen met papa of mama naar binnen te gaan. Omdat de gangpaden niet zo breed zijn is het niet handig als er ook kinderwagens mee naar binnen gaan. Honden mogen niet in school, omdat er nogal wat kinderen allergisch zijn. Als ze eenmaal gewend zijn, zien we graag dat de kinderen alleen naar de klas komen. In het belang van uw kind is het beter om het afscheid nemen kort te houden. Uw vragen of mededelingen graag, indien mogelijk, na schooltijd of schriftelijk.
Iedere klas heeft een eigen kapstok met voor ieder kind een luizenzak. Hier stoppen de kinderen hun jas in. Het is heel belangrijk dat u de naam van uw kind in de jas zet, want het komt regelmatig voor dat kinderen dezelfde jas hebben.

Ontvangst in de klas
In de klas aangekomen mogen de kinderen vaak een werkje doen of gezellig kletsen met hun vriendjes of de juf. Om kwart voor negen en half twee gaat de tweede bel en gaat de deur dicht. De juf controleert of alle kinderen op school zijn en de afwezige kinderen worden genoteerd. Het is belangrijk dat u uw kind vóór aanvang van de school afmeldt als hij of zij ziek is. Indien uw kind zonder bericht afwezig is zal er vanuit school contact met u gezocht worden.
We bespreken de weekwijzer en de dagritmekaartjes. Wekelijks krijgen de kinderen een taak zoals bijvoorbeeld kapstok nakijken, keukentje poetsen, de kasten controleren, fruittassen uitdelen … enz.

Speelgoed meenemen naar school?

Op maandagochtend mogen de kleuters iets bijzonders meebrengen als zij in het weekend iets speciaals meegemaakt of gedaan hebben, zodat zij er op school over kunnen vertellen. Het kan voorkomen dat wij op andere dagen vragen of kinderen over een bepaald onderwerp iets mee willen nemen. Op maandag wordt ook het logeerverhaal van de logeerbeer verteld.

Taalactiviteiten

In de groepen 1-2 is taal een van de belangrijkste onderdelen. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar verwerven veel taal, vooral woordenschat, zinsbouw en werkwoordvervoegingen zijn heel belangrijk. Stimuleert u uw kind ook door hem/haar zelf te laten praten, alles te benoemen en veel voor te lezen. Tijdens de taalactiviteiten op school komen de volgende onderdelen aan bod:

* versjes (geheugentraining)
* taalspelletjes
* praatplaten
* prentenboeken aanbieden
* Schatkist:

- rekenen
- taal/lezen
- woordenschat

* computerprogramma’s gericht op de taal– en rekenontwikkeling
* dia’s
* leergesprek over een bepaald onderwerp
* kringgesprek
* vertellen
* voorlezen
* poppenkast

* katechese- projecten en bijbelverhalen
* schooltv
* Engels: Take It Easy
* SEO: Goed Gedaan!


Voorbereidend rekenen, taal en lezen
Hiervoor hebben wij de methode “Schatkist ”. Deze methode is opgebouwd uit 4 blokken per schooljaar. De blokken vallen samen met de seizoenen. In elk blok wordt er een thema behandeld. In de klas wordt ook gebruik gemaakt van de zgn. letter- en cijfermuur. De pop Pompom speelt ook een belangrijke rol bij tal van activiteiten.

Lichamelijke oefening

De kleuters spelen vaak vrij buiten met de karren, kisten, klimrek en zandbak (als het zand niet te nat is). Hier worden de kinderen gestimuleerd om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen, zoals: ruimtelijke oriëntatie, sociale ontwikkeling, ontwikkeling van de grove motoriek, ontwikkeling van de fijne motoriek etc. Ook hebben de juffen tijdens het vrij spel de tijd om de kinderen te observeren. We leren de kinderen hoe ze ruzies moeten uitpraten en hoe ze beter met elkaar kunnen spelen. 

Iedere week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in het speellokaal. We maken gebruik van de methode “bewegingsonderwijs in het speellokaal” en geven spellessen.
Omdat de kinderen zich vrij moeten kunnen bewegen en het niet te warm moeten krijgen, gymmen zij in hun ondergoed (T-shirt) en op blote voeten. Het is fijn als de kinderen op woensdag onder hun bovenkleding een hemd of T-shirt dragen. Vooral als de kinderen pas op school zijn kost het zelf aan- en uitkleden heel veel tijd. Het is daarom handig als u thuis uw kind ook stimuleert dit zélf te doen. Op school krijgen de kleuters, als ze kunnen strikken, een strikdiploma.

In het registratiemodel KIJK (zie punt 13) noteren we o.a. hoe de motorische ontwikkeling van de kleuters verloopt. Als blijkt dat het kind ondanks extra begeleiding, qua ontwikkeling achterblijft, dan overleggen wij met de ouders
(eventueel schoolarts) wat we hier aan gaan doen. Ook kan een uitgebreide screening nodig zijn.

Creatieve en muzikale vorming.
We bieden de kinderen regelmatig liedjes aan. We dansen, klappen ritmes, gebruiken instrumentjes en improviseren. We werken met de digitale muzikale leeromgeving van 123zing. U kunt daar thuis ook op inloggen en met uw kind meezingen. Het plezier hebben in muziek staat voorop. Tevens maken de kinderen kennis met technieken en kunst door middel van het werken met de techniektorens en de methode “Uit de kunst”. 

Werken met ontwikkelingsmateriaal.

Als we met werken starten gaan de kinderen op de grond zitten of aan de kant staan, zodat alle tafels en stoelen leeg zijn. Aan ieder groepje wordt wat anders gedaan. We hebben een bouwtafel, knutseltafel, watertafel en werkjestafels. Ook hebben we een poppenhoek, bouwhoek, verfbord, leeshoek etc...
Vaak mogen de kinderen zelf kiezen en houden wij in de gaten of ze zich steeds verder ontwikkelen. Kinderen hebben hun gevoelige periodes en spelen dan vaak met hetzelfde materiaal. Je ziet ze dan op dit gebied razendsnel ontwikkelen.
Regelmatig krijgen de kinderen een knutsel -of materiaallesje. De kinderen van groep 2 krijgen elke week een weektaak.
Als de kinderen al wat langer op school zijn krijgen ze steeds meer opdrachten. Twee keer per week gaan we naar de Ontdekkluis. Daar werken de kinderen steeds op de computer en met de ontwikkelingsmaterialen. Bovendien wordt er regelmatig met de techniektorens gewerkt.

9 Fruit eten

Van al dat spelen en leren krijg je natuurlijk honger. We willen als team u dringend verzoeken om uw kind(eren) voor deze pauzes groenten of fruit mee te geven en wat te drinken zonder prik in een afsluitbare beker. Geen koeken, geen brood, geen snoep, want het eten van “gruiten” heeft zijn voordeel aangetoond. Kleine pakjes zien we liever niet, het geeft een enorme afvalberg en is dus niet goed voor het milieu.

Verjaardagen
Als uw kind bijna jarig is, kunt u het best even van te voren met de juf overleggen wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert. Ook kan de juf u vertellen over de allergieën van de andere kinderen. Als u het leuk vindt mag u een foto komen maken als wij in de klas gaan feesten voor uw kind. We maken een mooie kroon en zingen een heel repertoire aan liedjes. Het zou heel fijn zijn als de kinderen iets trakteren dat gezond is. Een dingetje per kind is meer dan genoeg. De kinderen mogen zich door de andere leerkrachten uit dezelfde hal laten feliciteren. Van hen krijgen ze dan een mooie sticker. U hoeft hiervoor echt niets extra’s mee te geven.

Plakboek en schetsboekje
Veel werkjes plakken wij in het plakboek. U mag gerust eens komen kijken wat uw kind allemaal al gemaakt heeft. In de grote vakantie krijgen de kinderen dit tijdelijk mee naar huis. Eén keer per maand tekenen de kinderen ook in hun schetsboekje, zodat we de ontwikkeling van het tekenen goed kunnen volgen. Als de kinderen naar groep 3 gaan, mogen zij deze boeken thuis bewaren
.
De aansluiting op groep 3
We gaan er vanuit dat de kleuters minimaal 2 schooljaren over de groepen 1 en 2 doen om die te doorlopen. Soms komt het voor dat een kleuter minder of juist meer tijd nodig heeft. Hierover wordt u altijd tijdig geïnformeerd.

Voor de schrijfmotoriek gebruiken we de methode:” Pennenstreken”. Deze methode gaat uit van grove bewegingen die steeds fijner worden. Als laatste mogen de kleuters dan in hun schrijfschriftje werken. Het gaat nog voornamelijk om penhantering, houding, oefening van de fijne motoriek, concentratie etc. Indien uw kind graag letters wil leren schrijven kunt u contact opnemen met de leerkracht. Zij kan u dan de juiste schrijfwijze van de letters op papier meegeven. Vaak nemen de kinderen het op een verkeerde manier over (ze beginnen bijvoorbeeld niet bovenaan) en het is heel moeilijk om ze dit weer af te leren in groep 3.
Tijdens leerspelletjes, gymlessen, werkjes bieden we de begrippen aan zoals: op, onder, links, vooraan, bovenaan, in het midden, eerste, vierkant, rechthoek etc.


Het leerlingonderwijsvolgsysteem (L.O.V.S.)
De ontwikkeling van de kleuters wordt geregistreerd in het KIJK-observatiemodel
Dit is een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen kan wordt geregistreerd.

Om het half jaar registreren we een aantal specifieke aspecten van ontwikkeling zoals:
- de sociale en emotionele ontwikkeling
- speel-werkgedrag
- motoriek
- zintuiglijke waarneming
- mondelinge taalontwikkeling
- lichaamsoriëntatie
- ruimtelijke oriëntatie
- tijdsoriëntatie
- symboolverkenning
- ontwikkeling van het logisch denken

Tijdens de 10-minuten contactavonden zal ook onder andere KIJK met u besproken
worden. Een uitdraai van KIJK komt ook in de “Dit ben ik map”. Deze map wordt als
rapport 2x per jaar meegegeven.

 

De kleuters van groep 1 en groep 2 zitten bij ons in één groep (heterogene groepen). De groep 2 kleuters (oudsten) zitten qua niveau in hun laatste kleuterjaar; zij gaan na dit schooljaar naar groep 3. De groep 1 kleuters zijn verdeeld in midden- en jongste groep kleuters. Met de jongste groep kleuters bedoelen we die kleuters die gedurende het schooljaar instromen.

In januari en in mei/juni worden de kleuters die op dat moment een half jaar of langer op school zijn getoetst. De kleuters werken dan in een klein groepje in een boek met plaatjes. De kleuters krijgen steeds een opdracht en mogen dan onder het goede plaatje een streep zetten. Per toets zijn er ongeveer 45 opdrachten.

De toetsen die wij afnemen zijn:

Rekenen. Hierbij toetsen we de kennis van de kleuren, vormen, zoeken van dingen die bij elkaar horen (classificeren), afmetingen vergelijken (grootte), op goede volgorde leggen van groot naar klein (seriëren), begrippen, tellen en cijfers.
Ook de kennis van de lichaamsdelen, houdingen en bewegingen, positie in de ruimte, richting en afstand in de ruimte en diverse begrippen worden in deze toets meegenomen.

Taal. Hier toetsen we de passieve woordenschat en het kritisch luisteren naar korte verhaaltjes. Bij de kinderen van groep 2 toetsen we ook de kennis van klank en rijm, laatste/eerste woord, schriftoriëntatie en auditieve synthese (hakken en plakken: welk woord zeg ik s-o-k/sok)

Deze gegevens worden door ons in de computer in het L.O.V.S. gezet.
Na afname van de toetsen en invoering van de gegevens in de computer ontvangt u een overzicht van de door uw kleuter behaalde scores. Te zijner tijd krijgt u hier meer informatie over door middel van een begeleidend schrijven bij deze computergegevens van het leerlingonderwijsvolgsysteem.

Gedurende het schooljaar zullen er momenten zijn waarop u met de leerkracht van gedachten kunt wisselen over de voortgang van uw kind. Dit gebeurt in de vorm van een 10-minutenavond. Als u tussentijds nog informatie wenst, dan kunt u altijd een afspraak met de juf maken.

Extra hulp in de klas
Als n.a.v. het werken in de klas, de resultaten van het KIJK- observatiemodel en de resultaten van de toetsen blijkt dat de kinderen extra hulp en aandacht nodig hebben worden deze kinderen in de klas extra geholpen, zodat zij de eventuele achterstand in kunnen halen. Natuurlijk wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt een groepsoverzicht gemaakt en naar aanleiding daarvan stellen we een groepsplan op.

Soms vragen wij hulp aan een leerkracht van een school voor speciaal onderwijs (collegiale consultatie). Deze komt in de klas observeren en maakt samen met de juf een plan om het kind in de klas te helpen. Hier wordt u vooraf over geïnformeerd.


Ouders
Ouderhulp is onmisbaar. Wij denken aan de leuke sportdagen, excursies en hulp in de Ontdekkluis. De klassenouders ondersteunen de leerkrachten o.a. bij het vinden van de benodigde hulp. Ook uw kind vindt het geweldig als papa of mama eens op school komt helpen. Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Schoolreisje
Aan het eind van het schooljaar maken de kinderen van groep 1 en de kinderen van groep 2 apart een educatief schoolreisje (excursie). Als de ene groep schoolreisje heeft, is de andere groep vrij. Deze dagen staan op de kalender vermeld.

Bijzonderheden
Als uw kind allergisch is of er is (medische) informatie die van belang is, wilt u dit dan melden aan de juf.
Voor de jarige papa`s, mama`s, opa`s en oma`s maken de kleuters iets moois. De data van deze verjaardagen mag u ook op een formulier invullen bij de aanvang van het schooljaar of als uw kind gedurende het schooljaar op onze school start.

Naar huis
Om 12.15 uur (op woensdag om 12.30 uur) en om 15.30 uur komen de kinderen naar buiten. Daar staan heel veel ouders. Wij hebben het beste overzicht als ouders op het schoolplein staan. U kunt met uw kind een vaste plaats afspreken. Het is belangrijk dat u tijdig aanwezig bent om uw kind op te halen, mocht dat een keer niet lukken dan leren wij de kinderen naar de juf terug te komen als ze hun ouders/oppas niet zien.
Zou u dit thuis ook nog willen vertellen aan uw kind ?

Overblijven
Er is op school gelegenheid voor de kinderen om over te blijven. Dit wordt geregeld door Kober kinderlunch. Indien u wenst dat uw kind overblijft op school dan kunt u bij de coördinatrice (mevr. Solange Martina) een aanmeldings-formulier halen. Ieder kind kan ook incidenteel overblijven.

Een telefonische melding (06-20213685) of een e-mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) is dan voldoende.
Ook kunt u van de voor –en naschoolse opvang van de Kobergroep op onze school gebruik maken. Informatie hieromtrent kunt u ook opvragen via Solange Martina of via een berichtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de activiteiten van groep 1 en 2.
Natuurlijk zijn we altijd bereid om meer informatie te geven na 12.15 uur of 15.30 uur.

Ook kunt u onze website bezoeken: www.dewerft.nl
Dat is beslist de moeite waard!

Hier ziet u ook steeds weer nieuwe foto`s van de activiteiten die o.a. de kleuters hebben gedaan. Tevens vindt u hier de meest recente en actuele zaken terug.
Ook de schoolgids, waarin u uitvoerig geïnformeerd wordt over o.a. de schoolvisie en de pedagogische doelstellingen van onze school, kunt u bekijken op de site.

 

Met vriendelijke groeten,

Juffrouw Marjan van Reenen  (1-2/1)
Juffrouw Marianne Nuijten      (1-2/2)
Juffrouw Miriam de Moel        (1-2/2)
Juffrouw Carla van Kaam       (1-2/3)
Juffrouw Lonneke Lucassen   (1-2/4)